Myssjö gård
Myssjös historia

MYSSJÖS HISTORIA

OM MYSSJÖ

Myssjö är en av två öar i sjön Yngern som är bebodda och som har varit så sedan 1600-talet. Ön Myssjö var ursprungligen ett torp under Sjunda sätesgård. Torpet finns med i jordeboken för 1653 och kallas där Öen eller Öön. Tre personer var då registrerade som boende på torpet.


Det finns få kartor över Sjunda, vilket kan bero på att marken har varit oförändrad och ägd av adelsfamiljer. Från 1903 övergick torparna till att bli kronotorpare. Målet var nu inte längre att etablera jordbruk. I stället skulle kronotorp i första hand upplåtas till lokala skogsarbetare.

Under andra världskriget fanns ett stort behov av skogsprodukter som ved, virke och kol, och det var viktigt för Domänverket att ha tillgång på arbetskraft. Nya arrendatorer fick därför åta sig att arbeta för arrendegivaren minst 75 dagar per år. Domänverket skulle å andra sidan svara för nybyggnationer och upprustning av bostadshus och ekonomibyggnader. Någon arrendeavgift behövde inte betalas förrän byggnaderna var upprustade eller nybyggda. 


Arrendatorn hade rätt till småviltsjakt inom kronotorpets område, men fick inte jaga älg. Husbehovsfiske var tillåtet i angivna vattendrag. Stora mängder flodkräftor fångades runt öarna i södra Yngern och såldes i Stockholm. För kronotorparen var det en viktigt återkommande inkomst under året. Efter kräftpesten på 1920-talet, har flodkräftan  ersatts av signalkräftan.


De barn som bodde på Myssjö hade ungefär 7 kilometer enkel väg, mellan hemmet och skolan. Det blev långa dagar, utan varken skolskjuts, gatlyktor eller för den delen ficklampor att lysa upp vägen med.


1973 var den öppna åkersmarken som funnits på ön sedan länge igenplanterad. Torpet var då utarrenderat till fiske- eller jaktintresserade. 

Sedan 2018 äger Sandra och Mattias Vegis den enda fastigheten på ön. Verksamheten Myssjö gård startade upp våren 2021.

Karta över Myssjö

Häradsekonomiska kartan från cirka 1900, hämtad från Lantmäteriets historiska kartarkiv.. Myssjö är utmarkerad med de hus, åkrar, ängar, skog och myr som då fanns på ön..